Úvod - Servis a kvalita - Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SCHS stolárna s.r.o. (platné od 1.1.2018)

Část A SMLOUVA O DÍLO A KUPNÍ SMLOUVA

I. Obecná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VP“) upravují podmínky dodávek výrobků (oken, dveří, výkladců nebo zimních zahrad včetně příslušenství) a jejich montáže obchodní společností SCHS stolárna s.r.o, Habrichova 1011, 664 61 Rajhrad, IČO: 29193648 (dále jen „dodavatel“). VP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, popř. kupní smlouvy, uzavírané mezi dodavatelem (jako zhotovitelem či prodávajícím) a zákazníkem (jako objednatelem či kupujícím dále jen „objednatel“), – dále jen „smlouva“. VP jsou vydány dodavatelem ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním VP.

2. Předmětem smluvního vztahu mezi dodavatelem na straně jedné a objednatelem straně druhé, je výroba a dodávka, resp. výroba, dodávka a montáž zboží, v tom provedení, množství a kvalitě, jak je specifikováno v technické a rozměrové příloze smlouvy (výpis zboží). Všechny položky jsou specifikovány při pohledu zevnitř. Objednatel je povinen souhlas s touto specifikací stvrdit svým podpisem. Jejím potvrzením podpisy obou smluvních stran se tato specifikace stává nedílnou součástí smlouvy a pro obě smluvní strany je závaznou.

3. Na základě smlouvy se dodavatel zavazuje zhotovit a předat objednateli do řádného užívání schopné dílo dle předmětu smlouvy. Objednatel se zavazuje dále dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo nebo jeho část převzít a uhradit za ně cenu dle smlouvy o dílo.

4. Dodavatel je povinen provést sjednané dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Dodavatel může provést dílo ještě před sjednanou dobou, pokud není písemně dohodnuto jinak. V případě, že se vyskytnou okolnosti nezávislé na vůli dodavatele (vyšší moc, jakož i nevhodné klimatické podmínky, při nichž nelze spravedlivě po dodavateli požadovat dílo plnit) nebo v důsledku nedostatečné součinnosti ze strany objednatele, v důsledku, kterých bude provedení díla ztíženo, prodlužuje se termín provedení díla o období nemožnosti dílo plnit. V případě, že si objednatel dodatečně po uzavření smlouvy objedná jakoukoli změnu, úpravu či rozšíření díla, smluvní strany o této skutečnosti sepíší písemný dodatek. V případě, že po uzavření smlouvy (při nebo před zahájením provádění díla) vyjdou najevo nové objektivní skutečnosti, které si vynutí změnu ceny díla či vícenáklady na provedení díla, a které nastaly nezávisle na vůli dodavatele, a které dodavateli nebyly a nemohly být známy při uzavírání smlouvy, je objednatel povinen potvrdit dodavateli změnový list reflektující tyto skutečnosti. V případě, že se objednatel nedohodne s dodavatelem na podmínkách změnového listu, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Oběma stranami potvrzený změnový list se stává nedílnou součástí smlouvy, který ji v příslušném ujednání nahrazuje či doplňuje. Písemná forma potvrzení změnového listu je zachována, pokud je změnový list potvrzen elektronicky, kdy z e-mailu je patrný zřejmý projev vůle odesílatele.

5. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže by se k jejich plnění výslovně písemně zavázal.

6. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel až úplným uhrazením celkové ceny díla.

II. Spolupůsobení objednatele a dodavatele

7. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, zejména že je plně svéprávný, a že má finanční prostředky k úhradě sjednané ceny díla. Objednatel je povinen na žádost dodavatele doložit údaje nezbytné k uzavření smlouvy (výpis z obchodního rejstříku či jiného registru, osvědčení plátce DPH, apod.).

8. Objednatel svým podpisem smlouvy potvrzuje, že členění a způsob otevírání pečlivě zkontroloval a tyto souhlasí. Všechna okna a dveře jsou ve smlouvě nakreslena z pohledu zevnitř ven, pokud není uvedeno jinak.

9. Objednatel byl seznámen s ČSN 73 0540-2 a ČSN74 6077, které doporučují ošetření osazovacích spár kompletním těsnícím systémem. Pokud tento není obsažen ve smlouvě, objednatel ho výslovně nepožadoval a souhlasí s tím, že dílo bude provedeno řádně i bez dodání tohoto systému.

10. Objednatel se zavazuje před podpisem smlouvy o dílo informovat dodavatele o výskytu a druhu plynových spotřebičů v prostorech, do kterých má dodavatel dle požadavku objednatele dodat a namontovat stavební otvorové výplně. Neposkytne–li objednatel dodavateli tuto informaci nejpozději do jednoho (1) týdne od podpisu smlouvy, neodpovídá dodavatel za jakoukoli škodu, která objednateli vznikne z důvodu nesplnění limitů přívodu spalného vzduchu k plynovým spotřebičům nebo minimálního objemu místnosti dle aktuálního znění normy TPG 70401.

11. Objednatel byl seznámen s deklarovanou hodnotou součinitele prostupu tepla, která je stanovena metodou měřením nebo výpočtem na zkušebním vzorku okna. U menších rozměrů a jiného členění může být tato hodnota součinitele až o 0,3 W/m2K vyšší. Norma ČSN 73 0540 – 2 umožňuje pro stanovení součinitele prostupu tepla oknem používat metodu měření i výpočtu. Výsledné hodnoty dle metody se mohou lišit až o 0,3 W/m2K.

12. Rozměry zboží dle smlouvy se určují změřením stavebních otvorů dodavatelem. Dodavatel provede zaměření stávajících stavebních otvorů na stavbě objednatele a přizpůsobí jim výrobní rozměry oken a dveří. U rekonstrukcí se doporučuje zapustit rám okna za ostění 10 – 30 mm. Případné dohody mezi objednatelem a dodavatelem o dalších úpravách stavebních otvorů po zaměření musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma stranami. Objednatel je povinen umožnit dodavateli zaměření nejpozději do termínu určeného dodavatelem a poskytnout mu přitom přiměřenou součinnost. Objednatel je povinen pro zaměření stavebních otvorů vynést u každého stavebního otvoru (zejména u dveří) srovnávací výškovou úroveň (váhorys = 1000 mm nad úrovní čisté podlahy). Pokud objednatel dodavateli neumožní včas provést zaměření, není dodavatel dále vázán smluvním termínem dodání, pokud nebylo dohodnuto jinak. Při odvozování výrobních rozměrů oken a dveří od naměřených rozměrů stavebních otvorů postupuje dodavatel samostatně. Je povinen přitom uvážit stav, kvalitu a výrobní tolerance stávajících stavebních otvorů, jakož i fyzikální jevy odehrávající se ve stavební konstrukci (dilatace). V případě, že dodavatel provedl chybně zaměření stavebních otvorů nebo chybně přizpůsobil rozměry výrobků stávajícím stavebním otvorům, provede dodavatel dle svého uvážení úpravu stavebních otvorů nebo úpravu rozměrů výrobků, a to výhradně na vlastní náklad.

13. V případě, že je součástí díla dle smlouvy dodávka a montáž vnitřních parapetů, může být světlá šíře parapetů po namontování až o 40 mm menší, nežli rozměr uvedený ve smlouvě o dílo z důvodu zapuštění parapetů pod rám okna.

14. Jestliže si objednatel provádí zaměření sám, ručí si za udané výrobní rozměry. V případě, že si objednatel sám připravuje stavební otvory pro montáž okenních výrobků, je jeho povinností připravit je tak, aby stavební otvor byl na šířku o 20 mm větší než rozměr rámu a na výšku o 50 mm větší než je rozměr rámu. Pro vchodové, balkonové nebo posuvné dveře musí být stavební otvor větší na šířku o 20mm než rozměr rámu a na výšku o 65mm (z toho je 55mm pod úrovní čisté podlahy). Rozměr rámu je uveden ve smlouvě o dílo u každé položky.

15. V případě, že dojde ke změně rámových rozměrů po podpisu smlouvy, na základě zaměření dodavatele, bude cena ve smlouvě překalkulována a tato změna bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo.

16. Objednatel pro dodavatele zajistí k řádnému provádění díla: a) uvolnění všech pracovních ploch, kde bude prováděno dílo, které je předmětem této smlouvy a odstranění překážek, které by bránily přístupu k těmto plochám; a b) bezplatný odběr elektrické energie a vody; a c) vstup pro dodavatele do míst k provádění díla.

17. Dodavatel je povinen, jak ve vnitřním prostoru objektu objednatele, tak i vně tohoto objektu, dbát v maximální možné míře na čistotu a pořádek, jakož i minimalizovat veškeré negativní vlivy vyplývající z provádění díla.

18. Je-li součástí smlouvy o dílo likvidace odpadů (jedná se pouze o odpad z původních elementů a z prováděných stavebních prací, které provádí dodavatel), tento odpad bude odvezen max. do tří dnů od dokončení díla. Není-li součástí smlouvy o dílo likvidace odpadu, bude tento odpad ponechán v bezprostřední blízkosti stavby (objektu, místnosti).

19. Objednatel je povinen zabezpečit všechna rozhodnutí příslušných správních orgánů, která jsou nutná k provádění díla (zejm. akty stavebního úřadu či příslušného odboru památkové péče, atd.). Případné pokuty a penále hradí objednatel na své náklady, a to i v případě, že

pokuta či penále byla uložena dodavateli z důvodu, že objednatel nesplnil svoji povinnost dle první věty tohoto odstavce.

20. Při provádění montáže předmětu díla je objednatel povinen poskytnout dodavateli přiměřenou součinnost, zejména pokud se jedná o zabezpečení příjezdu dopravních prostředků dodavatele, zabezpečení přístupu pracovníků dodavatele do objektu objednatele. V případě, že není možné, aby dodavatel dopravil sám zboží dle smlouvy na místo stavby bez speciálních dopravních či manipulačních prostředků, je povinen objednatel toto přepravení zajistit na vlastní náklady.

21. Dodavatel zajistí, že jeho pracovníci budou při provádění montáže na stavbě objednatele dodržovat zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární předpisy. Objednatel je povinen zabezpečit, aby při provádění montáže pracovníky dodavatele na stavbě objednatele nedošlo k ohrožení zdraví či života pracovníků dodavatele jinými vlivy.

22. Plnění díla je ukončeno předáním a převzetím namontovaného zboží objednateli dodavatelem. V případě, že z důvodů na straně objednatele není možné plnění díla zcela ukončit v době stanovené dle smlouvy, je dodavatel oprávněn vyúčtovat celkovou cenu díla a žádat doplacení celé ceny dodávky tak, jakoby plnění díla bylo zcela dokončeno.

22a. Jednotlivé činnosti prováděné v rámci montáže jsou vždy definovány soupisem prací ve smlouvě. Součástí žádné montáže prováděné dodavatelem není zakrytí nábytku a jiného hmotného majetku objednatele, umytí oken, finální úklid prostor, ve kterých se měnila okna a finální zednické začištění, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno jinak.

III. Předání a převzetí díla

23. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Objednatel je povinen provedené dílo nebo jeho jednotlivé části převzít. Předáním a převzetím celého dokončeného díla dle smlouvy se rozumí stvrzení dodacího listu (předávacího protokolu) podpisem objednatele, které se uskuteční v místě provádění díla. Předáním a převzetím části díla dle smlouvy se rozumí stvrzení skutečně dodaných prací a výrobků podpisem objednatele na „zjišťovacím protokole“. Vykazuje-li dílo nebo jeho předávaná a přebíraná část vady či nedodělky, které podstatným způsobem nebrání užívání díla či jeho části k sjednanému nebo obvyklému účelu, nebo není-li dílo zcela zkompletováno (kliky, krytky, prasklá skla apod.), je objednatel povinen dílo nebo jeho část převzít a podepsat předávací nebo zjišťovací protokol s tím, že v takovém protokolu specifikuje zjištěné vady či nedodělky. Nebyl-li sjednán ve smlouvě termín pro odstranění vad a nedodělků, dodavatel je povinen vady neprodleně odstranit, tzn., zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 2 týdnů od předání, není-li s objednatelem sjednáno jinak v předávacím protokole. O tuto dobu se prodlužuje termín pro uplatnění smluvní pokuty. Pokud vada či nedodělek není jednoznačně konkrétně specifikována v předávacím nebo zjišťovacím protokole, má se za to, že dílo bylo předáno bez takové vady či nedodělku. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, dodavateli vzniká nárok (i) na úhradu konečné ceny díla okamžikem podpisu předávacího protokolu a (ii) na úhradu části ceny díla odpovídající předané části díla okamžikem podpisu zjišťovacího protokolu, popř. okamžikem, kdy objednatel neoprávněně odmítl dílo nebo jeho část převzít. Objednatel je oprávněn až do odstranění všech vad, nedodělků a nekompletnosti dodávky pozastavit platbu 5 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít v rozporu se smlouvou, je objednatel v prodlení s plněním svého závazku, přičemž dodavatel tuto skutečnost vyznačí do předávacího nebo zjišťovacího protokolu. Dodavatel je tímto okamžikem oprávněn vyúčtovat cenu díla nebo jeho části. Předchozím odstavcem však není dotčen nárok dodavatele úhradu části díla, která byla řádně provedena, a to i v případě, že jiná část díla vykazuje vady. Využitím tohoto oprávnění se však dodavatel nezbavuje povinnosti odstranit bezplatně vady díla, které zavinil.

24. Pokud není dodavateli z důvodů na straně objednatele umožněno provést plnění díla ve sjednaném termínu, popř. nebude-li z důvodu na straně objednatele zahájena montáž v době určené smlouvou, je dodavatel oprávněn požadovat úhradu celé částky, tak jakoby plnění díla bylo zcela dokončeno. Tím se dodavatel nezbavuje povinnosti plnění díla dokončit dle svých časových a kapacitních možností. Nový termín dokončení plnění díla bude stanoven dohodou obou smluvních stran.

25. Po dobu zásahu vyšší moci a po dobu nezbytnou k odstranění těchto zásahů nebo vlivem klimatických podmínek, při nichž nelze spravedlivě po dodavateli požadovat provedení díla bez vad, dodavatel není v prodlení s plněním díla. Termín dokončení a předání díla se posunuje o dobu tomuto odpovídající. O takové skutečnosti je dodavatel povinen v přiměřené době objednatele informovat a sdělit mu předpokládaný termín splnění díla.

26. Všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy budou průběžně zapisovány dodavatelem; ve smlouvě lze dohodnout vedení stavebního deníku, který povede dodavatel. Případné vzájemně dohodnuté odchylky od smluvních dodacích podmínek musí být provedeny písemnou formou. Zjišťovací protokol může být nahrazen zápisem ve stavebním deníku potvrzeným oběma smluvními stranami se specifikací, jaká část díla byla dodavatelem skutečně provedena a dokončena.

26a. Nebude-li možné provést montáž v dohodnutém termínu z důvodu na straně objednatele a objednatel tuto skutečnost nesdělí dodavateli nejpozději osmý den před tímto termínem, zavazuje se objednatel (1) uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH, (2) uhradit dodavateli veškeré účelně vynaložené náklady, které byly dodavatelem v souvislosti s nemožností dílo realizovat marně vynaloženy (min. poplatek za dodatečný výjezd na montáž ve výši 1.000,- Kč) a (3) zároveň se objednatel zavazuje převzít dovozené prvky k uskladnění do doby jejich montáže. Toto ustanovení se užije obdobně i na případy nemožnosti realizovat dílo z důvodu nedostatečné stavební připravenosti nebo nezajištění manipulační techniky nebo jiného zařízení nutného k realizaci díla, které je povinen zařídit objednatel. Nebude-li možné dílo realizovat z důvodů uvedených v tomto odstavci, (1) dojedná dodavatel s objednatelem nový termín dle svých montážních kapacit a (2) objednateli bude vystavena doplatková faktura a (3) od okamžiku, kdy mělo být dílo realizováno počne, běžet záruční doba.

IV. Odpovědnost za škody a náhrada škody

27. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci do okamžiku převzetí namontovaných prvků objednatelem nebo jím pověřenou osobou na stavbě objednatele. Objednatel přebírá nebezpečí škody na zhotovované věci okamžikem převzetí namontovaných prvků objednatelem, nebo jím pověřenou osobou na stavbě objednavatele (tj. dnem potvrzení dodacího listu nebo zjišťovacího protokolu podpisem objednatele). Povinnost k náhradě škody způsobené dodavatelem při realizaci díla se v souladu s § 2898 občanského zákoníku vylučuje s výjimkou škody způsobené úmyslně, z hrubé nedbalosti či škody způsobené na přirozených právech člověka. Toto ustanovení nevztahuje na objednatele v postavení slabší smluvní strany. V případech, na něž nedopadá vyloučení odpovědnosti dle předchozího odstavce, platí, že dodavatel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením své povinnosti do výše skutečné škody. Ustanovení zahrnuté pod tento bod 27 se nevztahují na případy, kdy porušení povinnosti je kryto smluvní pokutou.

28. Objednatel bere na vědomí, že při demontážních pracích může dojít k poškození venkovní omítky, vnitřního okolí okna, jako je vnitřní dlažba, obklady a podobně, jejichž náhrada není součástí smlouvy, neboť k těmto externalitám při dodávce a montáži stavebních otvorových výplní včetně příslušenství běžně dochází. Začištěním se rozumí pouze oprava poškozeného ostění. Opravy původní nerovnosti staveb, omítek, začištění nejsou předmětem smlouvy o dílo, není-li uvedeno jinak.

29. Dodavatel je v souvislosti s dílem pojištěn z odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho provozní činností.

29a. Nebude-li z důvodu na straně objednatele možné dojednat termín/y zahájení, popř. dokončení montáže v souladu s čl. III. smlouvy nebo neumožní-li objednatel z jakéhokoli důvodu dokončit dílo, , je dodavatel oprávněn stavební otvorové výplně sám uskladnit nebo je nechat uskladnit u třetí osoby. Přistoupí-li dodavatel k uskladnění stavebních otvorových výplní, je oprávněn účtovat objednateli (i) poplatek za převoz (včetně nakládky a vykládky) stavebních otvorových výplní do příslušného skladu ve výši 1000,- Kč bez DPH a (ii) náklady související s uskladněním stavebních otvorových výplní (zejména skladovné) počítané od okamžiku uskladnění stavebních otvorových výplní ve skladu až do data jejich předání objednateli, a to v paušální výši 0,1 % ceny díla bez DPH za každý den skladování. Poplatek za převoz stavebních otvorových výplní se stává splatným do tří dnů od uskutečnění převozu. Náklady související s uskladněním stavebních otvorových výplní budou objednateli účtovány každý měsíc po dobu uskladnění stavebních otvorových výplní. Tyto náklady se stávají splatnými vždy po uplynutí měsíců doby trvání uskladnění. Poslední část nákladů souvisejících s uskladněním se stane splatnou v den, kdy dojde k převzetí stavebních otvorových výplní objednatelem. dodavatel vystaví objednateli na příslušnou částku daňový doklad. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu jiných nákladů či škody, které dodavateli vznikly pozdním převzetím zboží (z důvodu prodlením objednatele).

29b. Konkrétní dohodnutý termín montáže může být prodloužen o dobu nezbytně nutnou pro výrobu nových částí, dodání nových dílů subdodavatelem či v případě, kdy jiné podmínky nedovolí dokončení díla ve smluvených termínech (klimatické či technologické podmínky a jiné mimořádné okolnosti).

V. Záruky

30. Dodavatel odpovídá za to, že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat zákonům, jejich prováděcím předpisům, závazným technickým normám a směrnicím vztahujícím se k předmětu smlouvy platným v České republice v době uzavření smlouvy o dílo.

31. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na správnou funkci dodaných výrobků 5 let ode dne potvrzení dodacího listu nebo zjišťovacího či předávacího protokolu podpisem objednatele (podle toho, který dokument je objednatelem podepsán dříve) při dodržování návodu k údržbě, a to v případě, že součástí dodávky byla montáž dodavatelem. Je-li dílo předáváno po částech, běží záruka k předané části díla již od dílčího předání. Záruční doba neběží po dobu prodlení objednatele s úhradou ceny díla vůči dodavateli. Tato skutečnost však nemá vliv na skončení záruční doby do 5 let od zahájení jejího běhu podle věty první tohoto článku. V případě odběru výrobků bez montáže, se záruční podmínky řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě. U zabudovaných výrobků (tj. např. žaluzie, síť proti hmyzu, rolety apod.), jejichž výrobcem poskytovaná záruční doba je kratší, poskytne dodavatel objednateli záruku v délce záruční doby garantované výrobcem, minimálně však 24 měsíců.

32. Dodavatel neodpovídá za vady na díle způsobené nevhodně zpracovaným projektem, vyšší mocí, mechanickým poškozením nebo neodborným zásahem ze strany objednatele nebo třetí osoby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním, ošetřováním či nedostatečnou údržbou díla, na poruchy způsobené znečištěním obvodového či vrchního kování, na samotné sedání křídla a na poruchy způsobené změnou statiky stavby.

33. Objednatel má právo vyžadovat odstranění vady během záruční doby. Takovou vadu je povinen vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit. Jestliže dodavatel za vadu díla odpovídá, je povinen ji na své náklady odstranit, a to do 30 dnů od jejího oznámení. Jde-li však o vady, které mohou způsobit škody na díle, životě, zdraví a jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je dodavatel povinen zahájit odstraňování nahlášených vad neprodleně a současně učinit nezbytná opatření k zamezení případných škod takovou vadou vzniklých.

34. Oznámení o vadách musí být učiněno bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou (e-mailem na adresu: info@schs-stolarna.cz, tel: 577 011 784 nebo poštovní zásilkou na adresu: SCHS stolárna s.r.o., Svatý Štěpán 61, 763 34 Brumov-Bylnice a musí obsahovat adresu místa stavby, číslo smlouvy nebo dodacího listu, přesný popis závady nebo jejího projevu, přesné určení pozice dle smlouvy o dílo, na které byla závada zjištěna a kontaktní údaje objednatele. Před zahájením záruční opravy musí být servisnímu technikovi dodavatele předložena odpovídající smlouva nebo dodací list.

35. Podmínkou trvání záruky je skutečnost, že na dodávce dodavatele nebudou prováděny žádné dodatečné úpravy bez jeho vědomí a souhlasu (např. montáž slunečních žaluzií, sítí proti hmyzu apod.)

36. Cenovou kalkulaci mimozáručních servisních prací (včetně dopravy) si je možné vyžádat od dodavatele před jejich objednávkou. Provedené mimozáruční opravy je objednatel povinen řádně uhradit.

37. V případě dodávky dřevěných nebo dřevohliníkových oken může Dodavatel provést v době předání stavby měření vlhkosti ve dřevě, jež bude protokolárně zaznamenáno do předávacího protokolu. Dodavatel si vyhrazuje právo provést kontrolní měření vlhkosti ve dřevě v období měsíců února až března následujícím po montáži. Pokud objednatel toto měření dodavateli neumožní, má se za to, že zvýšená vlhkost ve dřevě v této době existovala.

37a. Jsou-li dodávány okna z borovice, veškeré konstrukční a nosné prvky rámů a křídel jsou vyrobeny z borovice. Doplňkový materiál, který nemá vliv na pevnost konstrukce, může být vyroben z dřeviny smrk (např. různé typy lišt jako jsou zasklívací lišty, nalepovací lišty, klapačky, všechny zdobné prvky, vložné lišty, podkladní hranoly, apod.). Prvky vyrobené ze smrku mohou vykazovat barevné a strukturální rozdíly oproti prvkům z borovice.

37b. Nastane-li některá skutečnost uvedená v bodě 24 těchto VP, končí záruka na dílo uplynutím dne, do něhož proběhla doba délky záruky na dílo počítaná od uplynutí 30. dne po skončení výroby.

VI. Platební podmínky a Sankce

38. Je-li objednatel v prodlení s úhradou jakékoli zálohy, je dodavatel oprávněn po dobu prodlení objednatele přerušit provádění díla. Je-li objednatel v prodlení s úhradou zálohy, delším než 14 dní ode dne podpisu smlouvy, s předáním staveniště nebo v prodlení s plněním jakéhokoli jiného svého závazku, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nedojde-li k uhrazení zálohy do 30 dnů od podpisu smlouvy je Dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

39. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, je cena za dopravu obsažena v ceně díla. V této ceně jsou zahrnuty náklady dodavatele na dopravu nezbytně nutnou k provedení díla (i v případě, že je sjednáno dílčí plnění) a k plnění závazků plynoucích z odpovědnosti dodavatele za vady na území České republiky. Cena nezahrnuje náklady na marné výjezdy dodavatele způsobené nepřipraveností stavby, nedostatečnou součinností objednatele, náklady dopravu u servisních a mimozáručních oprav a dále u záručních oprav prováděných mimo území ČR. V takovém případě hradí objednatel cenu za dopravu na místo určení a zpět dle aktuálně platného ceníku dodavatele.

40. Dodavatel je povinen provést vyúčtování ceny za dílo nebo její části nebo event. svých dalších nároků dle smlouvy fakturou – řádným daňovým dokladem, který doručí objednateli. Je-li dílo předáváno a přebíráno po částech, je dodavatel oprávněn na základě zjišťovacího protokolu stvrzeného objednatelem průběžně objednateli vyúčtovat část ceny díla, a to 1x měsíčně vystavením faktury – řádného daňového dokladu, k níž bude připojena kopie zjišťovacího protokolu. Datem zdanitelného plnění je v takovém případě poslední den příslušného kalendářního měsíce.

41. Lhůta splatnosti zálohových faktur a faktur dodavatel se stanovuje v délce 14 dní od vystavení, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak. Uhrazením příslušné platby bezhotovostním převodem se rozumí okamžik připsání úplné částky na účet dodavatele. Toto však neplatí u plateb, které byly zaslány s chybnými údaji platby (např. nesprávný variabilní symbol nebo nesprávná částka). V tomto případě se za datum úhrady příslušné platby považuje den identifikace takové platby ze strany dodavatele. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavených faktur, je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

42. Je-li sjednána úhrada ceny díla ve splátkách dle splátkového kalendáře, stává se celý zbytek závazku objednatele splatným, okamžikem prodlení objednatele s úhradou jakékoli splátky.

43. V případě, že je dodavatel v prodlení s dokončením díla dle smluvených termínů, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny nezabudovaných výrobků za každý den prodlení, pokud není ve smlouvě o dílo sjednáno jinak.

44. Pokud dojde k marnému výjezdu montážní skupiny dodavatele na místo stavby zaviněním objednatele, bude objednateli dodavatelem vyúčtována náhrada škody odpovídající nákladům na dopravu a prostoj.

45. Nastane-li některý z případů uvedených v bodě 24 těchto VP nebo v případě porušení povinnosti objednatele dodavateli zaplatit včas zálohu na cenu díla nebo v případě neposkytování součinnosti dodavateli (např. odmítnutí provedení díla nebo jeho části, účelové bránění v realizaci díla, etc.), je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 10% smluvní ceny. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody. Pokud dojde k ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu v době, kdy již bude zboží dodavatelem vyrobeno, objednatel je povinen uhradit výše uvedenou smluvní pokutu a zároveň smluvní pokutu rovnající se uhrazené záloze, která tímto propadá ve prospěch dodavatele. V případě, že dodavateli nebyla ještě záloha uhrazena nebo pokud uhrazená propadnuvší záloha neodpovídá škodě způsobené objednatelem, budou náklady s výrobou vyčísleny a fakturovány objednateli dodavatelem v plné výši. Nároky dodavatele na smluvní pokuty a náhradu škody zůstávají v platnosti i po zániku smlouvy.

46. Dodavatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na smluvní pokutu a náhradu škody vůči objednatelem uhrazené záloze.

47. Maximální výše součtu všech smluvních pokut, které je každá ze smluvních stran oprávněna na základě smlouvy, jejích příloh a těchto podmínek požadovat, činí 10% z ceny díla bez DPH. Toto omezení se nevztahuje na smluvní pokutu uplatněnou dle čl. 45 těchto VP.

47a. Nebude-li termín zahájení montáže nebo jakékoli etapy z důvodu na straně objednatele dohodnut na dobu do 30ti dnů od data dokončení výroby, je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli zálohu ve výši rozdílu mezi částkou odpovídající 95% ceny díla a dosud zaplacenou zálohou. Tuto zálohu je dodavatel oprávněn vyúčtovat nejdříve marným uplynutím doby uvedené v první větě tohoto odstavce, kdy nebyla zahájena montáž.

VII. Závěrečná ustanovení

48. Objednatel (odběratel) není oprávněn postupovat své pohledávky vzniklé na základě této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

49. Případné spory vzniklé ze smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, se strany zavazují řešit především smírně. Nepodaří-li se spor vyřešit smírně, dodavatel s objednatelem si sjednávají, že jejich spory budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/1994. Sb., o rozhodčím řízení v platném znění, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu třemi rozhodci. Místem rozhodčího řízení je Praha, jednací jazyk je čeština. Objednatel a dodavatel jmenují každý jednoho nezávislého rozhodce, třetí rozhodce bude jmenován Rozhodčím soudem. Rozhodčí nález bude konečný a vykonatelný. Tato rozhodčí doložka se neužije v případě, kdy objednatel je fyzická osoba v postavení spotřebitele. 50. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že dodavatel je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a užívat údaje o objednateli ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem řádného plnění smlouvy a pro obchodní účely s tím, že dodavatel je ve stejném rozsahu oprávněn poskytnout identifikační a kontaktní údaje o objednateli společnostem náležejícím do shodného podnikatelského seskupení s dodavatelem a partnerům dodavatele, kteří budou zavázáni k řádnému nakládání s těmito údaji v souladu s právním řádem ČR.

51. Za písemné se považují právní jednání doručené doporučeně poštou nebo elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy u každého účastníka, není-li sjednána jiná adresa.

52. Pokud se kterékoli ujednání stran učiněné ve smlouvě či v těchto VP stane neplatným, nulitním nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení smlouvy a VP zůstávají plně platná a účinná a nebudou žádným způsobem dotčena, omezena nebo zneplatněna a smluvní strany nahradí taková neplatná a nevymahatelná ustanovení jinými ustanoveními odpovídajícím účelu a ujednání ve smlouvě, která budou platná, účinná a vymahatelná a učiní tak bez zbytečného odkladu.

53. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto VP a Reklamační řád, jehož součástí jsou Zásady a pokyny při užívání výrobků dodavatele. Tyto VP a Reklamační řád jsou zveřejněny na webových stránkách dodavatele http://www.schs-stolarna.cz/.

54. Pro případ sporu se stanoví následující pořadí právní závaznosti jednotlivých částí smlouvy: (1) dodatek či změnový list, (2) specifikace díla – výpis zboží, (3) smlouva, (4) VP.

55. Objednatel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s obsahem smlouvy ve znění všech jejích příloh, že s nimi souhlasí a bude dodržovat sjednané.

56. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou stran pouze písemnými dodatky. Dodatky nabývají platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

57. V případě, že dojde mezi stranami ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit především vzájemnou dohodou mezi stranami, spotřebitel je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce („ČOI“) Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Internetové stránky ČOI: adr.coi.cz E-mailová adresa ČOI: adr@coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s obchodníkem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u obchodníka poprvé. Než se spotřebitel obrátí na ČOI s návrhem na mimosoudní řešení sporu, obrátí se nejdříve na obchodníka pro vyřešení nastalé situace.

Část B REZERVAČNÍ SMLOUVA

58. S ohledem na skutečnost, že účelem uzavření rezervační smlouvy je uzavření Smlouvy po získání konkrétních rozměrů výrobků dodávaných dodavatelem, a to zejména zaměřením stavebních otvorů na stavbě, předpokládá se, že Smlouva bude uzavřena v krátké době po uzavření rezervační smlouvy. Z tohoto důvodu garantuje objednatel cenu uvedenou v rezervační smlouvě po dobu jednoho měsíce od jejího uzavření. Po uplynutí této doby je dodavatel oprávněn cenu změnit pouze v případě nárůstu nákladů na výrobu či montáž předmětu plnění nebo nastanou-li nepředvídatelné okolnosti. V případě nutnosti navýšit cenu díla ve smyslu tohoto odstavce dodavatel tuto skutečnost sdělí objednateli, který je v takovém případě oprávněn rezervační smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

59. Nebude-li Smlouva uzavřena do 12ti měsíců od uzavření rezervační smlouvy, rezervační smlouva bez dalšího zaniká s výjimkou nároku dle odstavce 3.

60. Nevyzve-li objednatel dodavatele k zaměření stavebních otvorů ve lhůtě uvedené v rezervační smlouvě, představuje částka zaplacená dle rezervační smlouvy smluvní pokutu za nesplnění povinnosti včas vyzvat dodavatele k zaměření. Porušením povinnosti ve smyslu předchozí věty dochází ke zmaření účelu rezervační smlouvy z důvodu na straně objednatele. Stejnou smluvní pokutu je objednatel dodavateli zaplatit i tehdy, jestliže neuzavře Smlouvu do 5ti dnů po výzvě dodavatele k uzavření Smlouvy. Tuto výzvu je však dodavatel oprávněn předložit až po zaměření stavebních otvorů.